Ecological Systems Design

Main content

Ökologisches Systemdesign Gruppenfoto

Chair Holder

Name Room Telephone E-mail
Hellweg, Stefanie Prof. Dr. HPZ E 31.2
+41 44 633 43 37

Secretariat

Name Room Telephone E-mail
Dold, Barbara HPZ E 31.1
+41 44 633 44 78

Staff

People A-Z

NameRoomTelephone numberE-mail
Beretta, Claudio HPZ E 23+41 44 633 69 69 
Curran, Michael Patrick, Dr.   077 459 9050 
Dold, Barbara HPZ E 31.1+41 44 633 44 78 
Frömelt, Andreas HPZ E 32.2+41 44 633 68 40 
Haas, Adrian HPZ E 33
Haupt, Mélanie HPZ E 32.2+41 44 633 33 39 
Heeren, Niko, Dr. HPZ E 23+41 44 633 49 92 
Hellweg, Stefanie, Prof. Dr. HPZ E 31.2+41 44 633 43 37 
Oberschelp, Christopher HPZ E 33+41 44 633 69 19 
Pfister, Stephan, Dr. HPZ E 33+41 44 633 75 71 
Scharnhorst, Wolfram, Dr. HPZ E 32.1+41 44 633 76 39 
Sonderegger, Thomas HPZ E 23+41 44 633 60 14 
Steubing, Bernhard, Dr.   
Stössel, Franziska HPZ E 31.1+41 44 633 70 63 
Suter, Florian, Dr. HPZ E 23+41 44 633 02 51 
Walker, Christie HPZ E 33+41 44 633 71 45 
       
Heeren Niko HPZ E 23 +41 44 633 49 92
 
Page URL: http://www.ifu.ethz.ch/the-institute/people/oekologisches-systemdesign.html
Wed Jun 28 05:32:51 CEST 2017
© 2017 Eidgenössische Technische Hochschule Zürich